Ζημιά 46,1 εκ. ευρώ ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα


Ζημιά ύψους €46,1 εκατομμυρίων, μετά τη φορολογία, για το πρώτο εξάμηνο του 2013, ανακοίνωσε ο όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, σε σύγκριση με κέρδη €14,9 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
 
Στα οικονομικά αποτελέσματα περιλαμβάνεται ζημιά ύψους €10,28 εκ. που προέκυψε από δραστηριότητες που τερματίστηκαν με την πώληση του δικτύου καταστημάτων Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση, που εξέδωσε την Πέμπτη, η Ελληνική Τράπεζα και στην οποία σημειώνεται ότι η Τράπεζα "διατηρεί άνετη ρευστότητα, μηδενική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας και τη διατραπεζική αγορά και στις 30 Ιουνίου 2013 διαμόρφωσε δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις 67,8% παρά τη σημαντική απώλεια καταθέσεων".

Οι καθαρές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2013, υπολογισμένες σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που ίσχυε στις 30 Ιουνίου 2013, αυξήθηκαν από €600,5 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2012 σε €887,4 εκατ. ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στην Κύπρο.
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Διοίκηση και Διεύθυνση του Ομίλου διαβεβαιώνουν ότι "παρακολουθούν στενά και αξιολογούν με προσοχή τις εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία δυνατά μέτρα για την αντιμετώπιση και διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων στις εργασίες του, που επιφέρει το νέο διαμορφωμένο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον καθώς και η συνεχιζόμενη κρίση".
Αναφέρουν, ωστόσο, ότι ενόσω υφίστανται τα περιοριστικά μέτρα, τα μηνύματα προς τα έξω υποδηλώνουν και ενισχύουν την οικονομική αστάθεια της χώρας και σημειώνουν ότι "σταδιακή χαλάρωση των μέτρων και τελική άρση θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήματος της χώρας και τις προοπτικές ανάπτυξης της Τράπεζας".
 
Το σύνολο των εξόδων του ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθε στα €69,47 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ το σύνολο των εσόδων ανήλθαν στα €132,37 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 16%. 

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 52,5% και είναι αυξημένος από τα επίπεδα του 42,8% για την αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω της μείωσης των καθαρών εσόδων. Τα έξοδα προσωπικού αποτελούν το 69,3% του συνόλου των εξόδων του ομίλου (Ιούνιος 2012: 72,8%) και παρουσιάζουν μείωση 2% (€0,9 εκατ.) στα €48,17 εκατ.
 
Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου, ανήλθε στις 30 Ιουνίου του 2013 σε 14,59%, ο Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 11,17% και ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 8,05%.
Αντίστοιχα, οι ελάχιστοι απαιτούμενοι εποπτικοί δείκτες του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την προσαύξηση, η οποία υπολογίζεται με βάση το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού της Τράπεζας έναντι του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 31 Δεκεμβρίου 2012 διαμορφώνονται σε 11,63% (Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας), 9,63% (Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων) και 8,13% (Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων).

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας αναφέρει ότι έχει υποχρέωση από τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 να διατηρεί σε συνεχή βάση δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) τουλάχιστον ίσο με 9%. και ταυτόχρονα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 καλείται να καλύψει κεφαλαιακή ανάγκη ύψους €294 εκατ., στη βάση του ακραίου σεναρίου του διαγνωστικού ελέγχου της PIMCO και μετά την πώληση του Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας.
 
Σύμφωνα με την Ελληνική Τράπεζα, οι προθεσμίες της 30ης Σεπτεμβρίου 2013 που αναφέρονται πιο πάνω αναμένεται να παραταθούν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ή/και το τέλος του έτους (2013) για ορισμένα σημεία ενόψει του Αναθεωρημένου Μνημονίου.

Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν το πρώτο εξάμηνο του 2013 μείωση 26%, φθάνοντας στα €5,7 δισεκατομμύρια (συμπεριλαμβανομένου του Δικτύου Καταστημάτων στην Ελλάδα), σε σύγκριση με €7,8 δισ. το Δεκέμβριο του 2012.

Οι καταθέσεις πελατών στην Κύπρο παρουσίασαν μείωση 20% από το Δεκέμβριο του 2012.
Οι συνολικές μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες διαμορφώθηκαν στα €4,5 δισ. , σημειώνοντας μείωση 19% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012 (συμπεριλαμβανομένου του Δικτύου Καταστημάτων στην Ελλάδα), ενώ οι χορηγήσεις σε πελάτες στην Κύπρο παρουσίασαν μείωση 4%. Ο δείκτης μεικτών χορηγήσεων έναντι καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 78,2% και ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 67,8%.

Η χρέωση για προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων για την πρώτη εξαμηνία του 2013 ανήλθε σε €94,6 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση €51,7 εκατ. από το αντίστοιχο περσινό ποσό.


Τα κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της Τράπεζας ανήλθαν στις 30 Ιουνίου του 2013 στα €439,3 εκατ. σε σύγκριση με  €481,7 εκατ. το Δεκέμβριο του 2012. 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πού είναι το "Σημείο L" στον άνδρα;

Εκτίμηση Ακινήτων : Διαφορά ανάμεσα σε Οικόπεδο και Χωράφι

Θέρμανση και οικονομία: Τι συμφέρει για ζεστό σπίτι!