Το μνημόνιο της Τρόικας για τις τράπεζες. (ολόκληρο)


Λευκωσία: Το τραπεζικό σύστημα αλλάζει άρδην και οι αλλαγές που θέλει η Τρόικα φαίνεται ότι μπλοκάρουν την ανάπτυξη και ο κεφαλαιακός κορσές σφίγγει.

Εποπτεία Χρηματοοικονομικού Τομέα 

Ρευστότητα

1. Οι Τράπεζες να ενθαρρυνθούν να ενισχύσουν τις εξασφαλίσεις τους.
2. Οι τράπεζες να καταθέτουν τριμηνιαία σχέδια χρηματοδότησης προς την ΚΤΚ, την Ευρωπαϊκή ΚΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο ΔΝΤ.
3. Διατήρηση τουλάχιστον στο 70% του δείκτη ρευστότητας σε ξένο νόμισμα και στο 20% για το ευρώ.

Restoring Adequate Capital Buffers

1. Αύξηση του μίνιμουμ Core Tier 1 capital ratio από το τωρινό 8% σε 10% μέχρι το τέλος του 2013 και διατήρηση σε αυτό το επίπεδο μέχρι τη λήξη του προγράμματος. 
2. Η ΚΤΚ να εισάγει δείκτη μόχλευσης, συνεπή με τον ορισμό της Βασιλείας ΙΙΙ μέχρι το τέλος του 2013. 
3. Ενδεχόμενα μετατρέψιμα χρεόγραφα που εκδόθηκαν από τραπεζικούς οργανισμούς θα μετατραπούν σε μετοχές πριν από την κρατική στήριξη. 

Due Diligence

1. Θα διεξαχθεί έρευνα από εξωτερικό σύμβουλο για λογιστική και οικονομική αποτίμηση της αξίας της Τράπεζας Κύπρου, της Λαικής Τράπεζας, της Ελληνικής, της Άλφα Τράπεζας (Κύπρου), της Eurobank (Cyprus) καθώς και σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα συνεργατικών ταμιευτηρίων που θα περιλαμβάνει και τις Ελληνικές εργασίες. Ο σκοπός είναι να καλυφθεί το 75% των ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού του Κυπριακού τραπεζικού συστήματος. 
2. Η έκθεση αυτή θα εποπτεύεται από Επιτροπή που θα συμμετέχουν από τις Κυπριακές αρμόδιες αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ με σκοπό να αρχίσει τον Αύγουστο του 2012 το due diligence. Η Επιτροπή θα εξετάσει τα προκαταρτικά ευρήματα της έρευνας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2012 και τα τελικά ευρήματα θα είναι έτοιμα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2012.
3. Το Due Diligence Report θα είναι η βάση για stress tests για κάθε τράπεζα ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας ένα βασικό και ένα δυσμενή σενάριο. Τα αποτελέσματα αυτά θα υποδείξουν τις κεφαλαιουχικές ανάγκες κάθε τραπεζικού ιδρύματος, και μαζί με τις μεσοπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες κάθε τράπεζας ή συνεργατικού, οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2012, θα καθοριστούν μέχρι το τέλος του χρόνου οι κεφαλαιουχικές ανάγκες κάθε τράπεζας ξεχωριστά. 

Εποπτεία Τραπεζών και Συνεργατικών

1. Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου ώστε οι τράπεζες να είναι σε θέση να εκποιούν ακίνητα τα οποία είναι εξασφαλίσεις για δάνεια που δεν εξυπηρετούνται μέσα σε μέγιστη περίοδο 1 ½ χρόνου. 
2. Αλλαγή στον ορισμό μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα θεωρούνται αυτά τα οποία δεν εξυπηρετούνται για περίοδο 90 ημερών. Η αλλαγή αυτή θα γίνε μέχρι 31 Αυγούστου 2012. 
3. Η ΚΤΚ θα δημιουργήσει αρχείο με όλους τους δανειζόμενους από τράπεζες και συνεργατικά ώστε να μπορούν να ελέγχουν νέες αιτήσεις για δάνεια. 
4. Η ΚΤΚ θα υιοθετήσει ένα ενοποιημένο σύστημα για τις τράπεζες και τα συνεργατικά μέχρι τον Ιούνιο 2013. 
5. Τα συνεργατικά θα εναρμονιστούν με τα πρότυπα των τραπεζών και η ΚΤΚ θα είναι ο μόνος επόπτης του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέχρι το τέλος του 2013. 

Εταιρία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων

1. Οι αρχές θα δημιουργήσουν την Εταιρία, η οποία θα μπορεί να αποκτά δάνεια, ιδιαίτερα περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κρατική στήριξη. 
2. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η μεγιστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και θα έχει τη δυνατότητα να εκδίδει χρεόγραφα τα οποία θα είναι εγγυημένα από το κράτος. 
3. Η εταιρία θα λειτουργεί με ειδική νομοθεσία η οποία θα υιοθετηθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2012. 

Διαφάνεια

1. Περισσότερη διαφάνεια σε σχέση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
2. Ο Νόμος του 1992 για τα Διεθνή Εμπιστεύματα θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να ευθυγραμμιστεί με τα πρότυπα του Financial Action Task Force (FATF).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Θέρμανση και οικονομία: Τι συμφέρει για ζεστό σπίτι!

Πού είναι το "Σημείο L" στον άνδρα;

Νίκη Μπερλουσκόνι αν οι Ιταλοί ψήφιζαν σήμερα